CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

  

 

ADR YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergahlar ve Park Yerleri

 

Tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergahlar ve park yerleri
 
MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak,

a) Şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nce,

b) Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde ulaşım koordinasyon merkezlerince,
c) İl ve ilçe belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde il/ilçe trafik komisyonlarınca,
ç) Diğer yerlerde ilgili kaymakamlıklarca,

tespit edilir.

(2) Askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşıyan taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak ilgili garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek ilgili valiliklerce tespit edilir.

  

 

ADR YÖNETMELİĞİ BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Denetim

Denetim yetkisi ve kullanımı
 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine tabidir.
(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Yönetmelik ile yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli aracılığı ile de yapar veya yaptırır.
(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğe ilişkin olarak verilecek talimatları yerine getirmek zorundadırlar.
(4) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.
(5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile denetim
MADDE 11 – (1) Bakanlığın yetkilendirdiği kendi personelinin yanı sıra,
a) Valiliklere bağlı kolluk kuvvetleri,
b) Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri,
c) Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri,
ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimleri,
d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili birimleri,

e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimleri,

f) Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimleri,

Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli madde taşımaları konusunda denetimle görevli ve yetkilidirler.

(2) Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirir ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurları ve bunlara uygulanan cezalara ilişkin tutanakları Bakanlığa gönderirler.
(3) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili ve yetkili mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanmasını takip eder.
(4) Denetimle görevlendirilecek personelde en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır.
(5) Bakanlık denetimlerde uygulanacak usul ve esasları ADR’nin 1.8 bölümünü dikkate alarak ayrıca düzenler.

 

ADR YÖNETMELİĞİ ALTINCI BÖLÜM

Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kurallar

 

İdari para cezası karar tutanağı ile suç/ihlal tutanağı düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar

 

MADDE 12 – (1) Suç ve ceza tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli personel aşağıda sayılmıştır:
a) Bakanlıkça yetkili kılınmış Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü personeli ile Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri personeli,
b) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

c) Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,
d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

f) Trafik polisi,

g) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli,

ğ) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının gümrük müdürleri ve yardımcıları ile muayene memurları ve gümrük muhafaza memurları.

İdari para cezası karar tutanağı ile suç/ihlal tutanağı düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen görevliler tarafından Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile Suç/İhlal Tutanağı düzenlenir.
(2) Tutanaklar, yargı ile ilgili olanlar için Suç/İhlal Tutanağı, para cezaları için Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı, diğer mevzuat ihlalleri ve kusurlar için Suç/İhlal Tutanağı olmak üzere üç şekilde düzenlenir. Birden fazla suçun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı tutanak düzenlenir ve ayrı para cezası uygulanır.
(3) Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen idari para cezası kesinleşmesinden önce yapılacak ödemeler ödeme süresi içerisinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen personel (muhasebe yetkilisi mutemedi), saymanlıklar (merkez saymanlık müdürlükleri, muhasebe müdürlükleri veya malmüdürlükleri) tarafından, kesinleşmesinden sonra ise, borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine yapılacaktır.
(4) Mahkemeler ve Cumhuriyet savcıları tarafından verilen İdari Para cezalarına ilişkin karar kesinleştikten sonra tahsil edilmek için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.
(5) Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İdari yaptırım kararının tebliğ edilmesi

MADDE 14 – (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

(2) Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık olarak belirtilir.

Tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

 MADDE 15 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak,

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,
c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,
ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak,

d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak,

e) Yargı ile ilgili suçüstü hallerde, suç tutanağının kendisinden başka en az iki görevli tarafından imzalanmasını sağlamak,

 f) Tutanakları bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşa düzenlendiği andan itibaren kırksekiz saat içerisinde teslim etmek.

 

(2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

 a) Yargı ile ilgili suç tutanaklarının bir örneği yedi iş günü içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir ve suç tutanaklarının birden fazla olması halinde bir tutanak listesi tanzim edilir.

 b) İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

 c) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.

 

ADR Yönetmeliği 7-8-9-10.Bölüm

 

<< < > >>