CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

 ADR YÖNETMELİĞİ YEDİNCİ BÖLÜM

 

Muafiyetler ve Özel İzinler

 

             Muafiyetler ve özel izinler

 

MADDE 16 – (1) Bakanlık, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde; tehlikeli madde taşıyanların başvurmaları halinde bu Yönetmelik hükümlerinin bir kısmıyla ilgili istisnai uygulamaya giderek bireysel veya genel muafiyet ve/veya özel izin verebilir.
a) Teknik gelişmeler nedeniyle taşınmasının bu Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak; bir tehlikeli maddenin taşınması.
b) Güvenlik tedbirleri alınarak gelişmiş teknolojilerle üretilmiş yeni ürünlerde veya mevcut tehlike ve risklerin bu yeni ürün için geçerli olmadığı durumlarda, diğer tehlike ve riskler göz önünde bulundurularak taşınmasına muafiyet tanınması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak; söz konusu tehlikeli maddenin taşınması.

 

(2) Muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi; tehlikeli maddeler, taşıt ve konteyner imalatı ile tehlikeli maddelerin taşınmasını ilgilendiren diğer konularda güvenlik danışmanı tarafından hazırlanmış olan ve alınması gereken güvenlik tedbirlerini içeren bir rapor ibraz etmek zorundadır. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, güvenlik danışmanı tarafından hazırlanan raporda aynı zamanda oluşabilecek riskler de belirtilmeli ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanmalıdır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir.

 

(3) Bakanlık tarafından birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir ürün için tanınan muafiyetler, en fazla beş yıl süre ile geçerlidir. Bu beş yıllık süre içinde muafiyet tanınan ürünlerin ADR’nin ilgili bölümlerine eklenmesi veya ilgili bölümlerinden çıkarılması gerekir. Ancak Bakanlık bu sürenin uzatılmasını talep edenlerden; söz konusu muafiyetin ADR’ye eklenmesinin veya ADR’den çıkarılmasının bu süre içerisinde sağlanamamasının haklı ve makul gerekçelerini gösteren belgelerin sunulmasına bağlı olarak bu beş yıllık süreye ilave olarak en çok bir yıllık ek süre verebilir.

 

(4) Bakanlık kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili ve yetkili mercilerin talebi üzerine, bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak muafiyet veya özel izin tanıyabilir.

 

ADR YÖNETMELİĞİ SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Yükümlülükler

 

             Gönderenin yükümlülükleri

 

MADDE 17 – (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmelidir. Ayrıca gönderen;

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını ve özel izin gereken durumlarda bu iznin alınmış olmasını sağlamakla,

b) Tehlikeli malların ADR hükümlerine uygun sınıflandırılmış şekilde taşınmasını sağlamakla,

c) Taşımacıya ADR’nin 5.4.3 üncü kısmında belirtildiği şekilde hazırlanmış yazılı talimatı ve taşıma için gerekli olan yetkiler, onaylar, bildiriler, sertifikalar ve diğer belgeleri vermekle,

ç) Yükün yapısına ve özelliklerine uygun araç kullanılmasını sağlamakla,
d) Taşıma şekli ve taşıma kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,
e) Boş durumdaki temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş tankerler, mobil tanklar, bataryalı taşıtlar, çok bölmeli gaz konteynerleri, hareketli tanklar ve tank konteynerler gibi araçların da boş durumdaki temizlenmemiş araçların ve büyük veya küçük konteynerlerin uygun olarak işaretlenmiş ve etiketlenmiş olmasını ve boş durumdaki temizlenmemiş tankerlerin doluları kadar sızdırmaz olmasını sağlamakla,
 

yükümlüdür.

Paketleyenin yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Paketleyen ADR’nin;

a) Paketleme ve birlikte paketleme ile ilgili mevzuata ve kurallara,

b) Paketleri taşınmaya hazırlıyorsa, paketleri işaretleme ve etiketleme ile ilgili mevzuata ve kurallara,
uymakla yükümlüdür.
 
Yükleyenin yükümlülükleri
 
MADDE 19 – (1)Yükleyen;

 

a) Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta yüklemekle,
b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle,
c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketini hasar giderilene kadar yüklememekle,
ç) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymakla,
d) Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamakla,
e) Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaretleri ile işaretlenmesini ve etiketlendirilmesini sağlamakla,
f) Paketleri yüklerken, araç içinde var olan diğer yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla,
g) Sürücüyü; taşınan tehlikeli madde, maddenin Birleşmiş Milletler (UN) numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse paketleme grubu ile ilgili olarak bilgilendirmekle,
ğ) ADR 3.4’e göre sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli maddelere ilişkin muafiyetler kapsamında taşıma yapılıyorsa; UN numarası, adı, sınıfı ve paketleme grubu belirtilmeden tehlikeli maddenin genel olarak tanıtılmasını sağlamakla,
h) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelinin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle,
ı) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,
i) İzlenecek güzergahlar ile ilgili gerekli bilgileri almakla,
 
yükümlüdür.
 
Dolduranın yükümlülükleri

 

MADDE 20 – (1) Dolduran;

 

a) Dolum öncesinde, tankların ve gerekli ekipmanın teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olmasını sağlamakla,

 

b) Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmekle,
c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmakla,
ç) Dolum esnasında birlikte yükleme kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını ve azami dolum hacim oranını (yoğunluk/kesafet) geçmemekle,
e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapak bölümlerinin sızdırmazlığını kontrol etmekle,
f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,
g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların ya da etiketlerin tank, taşıt, tank konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde takılmasını sağlamakla,
ğ) ADR hükümlerine göre taşınması özel kurallara veya kısıtlamalara bağlanan tehlikeli maddelerin, dolumunu Bakanlıktan bu hususta izin almadıkça yapmamakla,
h) Taşıtlara dolum yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

yükümlüdür.

Taşımacının yükümlülükleri

 

MADDE 21 – (1) Taşımacı;

a) Taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma açısından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle,
b) Taşıma için gerekli olan tüm belgelerin taşıtta eksiksiz ve doğru olarak bulunmasını sağlamakla,

c) Taşıtlarda, mobil tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da eksik ekipman olmadığını kontrol etmekle,

ç) Tankerler, mobil tanklar, bataryalı taşıtlar, çok bölmeli gaz konteynerler, hareketli tanklar ve tank konteynerlerin test, muayene ve kontrol sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmekle,

d) Taşıtların istiap hadlerine uygun olarak yüklenmesini sağlamakla,

e) Tehlike etiketlerinin ve işaretlerinin taşıtların üstüne takılmasını sağlamakla,

f) Araç sürücüsü için yazılı talimatlarda belirtilmiş olan koruyucu donanımların araçta bulunmasını sağlamakla,

g) Taşıma belgeleri ve beraberinde bulunması gereken belgeleri incelemek ve taşıt, konteyner ve yükün bunlara uygun olmasını sağlamakla,

ğ) Tankerlerin ADR’de tanımlanmış olan amaçların dışında kullanılmasını önlemekle,

h) Sürücünün yazılı talimatları okumasını ve anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamakla,

ı) Taşınan madde ile ilgili varsa miktar sınırlamalarına uymakla,

i) Sürücülerin, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olduğunu kontrol etmekle,

j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, ADR hükümlerine göre hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle,

k) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, taşımayı, söz konusu ihlal giderilinceye kadar başlatmamakla,

l) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle,

m) Yangın söndürücülerin araçta bulunmasını sağlamakla,

n) Sadece uygun olan tank konteynerlerin kullanılmasını sağlamakla,

o) Sabit tankların, vakumlu tankların ve bataryalı araçların sürekli olarak yapı donanım ve işaretlemelerle ilgili gerekliliklere uygun durumda olmasını sağlamakla,

ö) Tehlikeli maddenin bulunduğu alanın, kabın ve tankın havalandırılmasını sağlamakla,

p) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

yükümlüdür.

Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri

MADDE 22 – (1) Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevliler;

a) Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla,

b) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla,

c) Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemekle,

ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmakla,

e) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmakla,

f) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla,

g) Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla,

ğ) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, taşıma yapmamakla,

h) Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtları, doldurma ve boşaltma süresi dışında, meskun mahallerde park etmemekle,

ı) Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla,

i) Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla,

j) Dolumu kendisi yapıyorsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri üstlenmekle,

k) Tankların kullanımı, motorun çalıştırılması ve özel sınıf veya maddelere ilişkin   ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymakla,

l) Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla,

m) Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırılamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla,

n) Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla,
o) Sürücüler, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olmakla ve taşıma sırasında bu belgeyi yanında bulundurmakla,
ö) Tünel, tüp geçit ve köprü geçişlerinde trafiğin durması halinde, ikaz ışıklarını yakmak, taşıtın ön ve arkasındaki taşıtlarla olan güvenlik mesafesine dikkat etmek ve motoru kapatmakla,
p) ADR’nin 7.5 sayılı bölümünde belirtilen yükleme ve elleçleme ile ilgili hükümlere uymakla,
r) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,

s) Besinler, diğer tüketim ürünleri ve hayvan yemleri ile ilgili tedbirleri içeren ADR hükümlerine uymakla,

yükümlüdürler.

Teslim alanın yükümlülükleri

            MADDE 23 – (1) Teslim alan;

a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle,

b) Kullanılan taşıt ve konteynerlerin boşaltıldıktan sonra öngörülen fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerinin ADR hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini, bu işlemlerden sonra aracın üzerindeki tehlike işaretlerinin çıkartılmasını ve boşaltıcı, temizleyici, zehirden arındırmacı gibi diğer kişilerin hizmetlerinden yararlanıyorsa, ADR hükümlerine uygun tedbirlerin alınmasını sağlamakla,

c) Yönetmeliğin ihlal edildiğini tespit ederse, ihlal durumu düzeltilmeden konteyneri taşıyıcıya teslim etmemekle,

ç) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,

d) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya izin vermemekle,

e) Besinler, diğer tüketim ürünleri ve hayvan yemleri ile ilgili tedbirleri içeren ADR hükümlerine uymakla,

yükümlüdür.

 

              Tank/konteyner/depo işletmecisinin yükümlülükleri

 

MADDE 24 – (1) Tank/tank-konteyner/depo işletmecisi;

 

a) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların testlerinin ve işaretlemelerinin ilgili ADR hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,
b) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların yapı ve ekipmanlarının özel olarak, ADR hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,

c) Boşaltılmış tank ya da tank konteynerlerinin, temizlenmesini ve hasarlı olmamasını sağlamakla,

ç) Yük ile ilgili etiketleme ve levha takma işlemlerini yapmakla ve boşaltılarak temizlenmiş olan tank ve tank-konteynerlerden bu etiket ve levhaları kaldırmak veya bunların üzerlerini kapatmakla,

d) Gerekli belgeleri bulundurmakla ve taşımacıya vermekle,

yükümlüdür.

ADR YÖNETMELİĞİ DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar

Güvenlik danışmanı

MADDE 25 – (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam edilmesi, eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

Eğitim

MADDE 26 – (1) Tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli olan eğitimler, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Kapsamında gerçekleştirilir.
Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlar

 

MADDE 27 – (1) ADR’de yer alan ancak Bakanlık dışında diğer kamu kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanında olan tehlikeli maddelerle ilgili olarak düzenlemeden veya uygulamadan sorumlu diğer kurumlar, ilgili tarafların görüşleri alındıktan sonra Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

ADR YÖNETMELİĞİ ONUNCU BÖLÜM

 

 Cezai Hükümler

 

              İdari para cezası

 

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendine göre beşyüz Yeni Türk Lirası (500 YTL) idari para cezası uygulanır ve söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt kolluk kuvvetlerince güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.

 

İdari para cezasının ödenme şekli

MADDE 29 – (1) idari para cezaları, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen personele (muhasebe yetkilisi mutemedine) ödenmemesi halinde, cezaya muhatap olanın gerçek kişi olması halinde ikametgahının, tüzel kişilerde ise kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine (birden fazla vergi dairesinin bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine) veya yetkili vergi dairesinin hesabının bulunduğu banka ve PTT şubelerine ödenecektir.
(2) PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idari para cezası tahsilâtında, ilgili Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınır.

 

İdari para cezasının ödenme süresi

MADDE 30 – (1) Ödeme derhal yapılmadığı takdirde idari para cezasının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay sayılır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.
(2) İdarî para cezasının dava açma süresi içinde defaten ödenmesi halinde, tahakkuk ettirilen tutarın dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.
 
(3) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.
(4) İdari para cezasının ödeme süresi olan bir ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri vergi dairesince değerlendirilerek karar verilir. ilgili vergi dairesine (bir ay içerisinde) müracaat edilmesi halinde ilk taksidini peşin, kalan üç taksidi de aylık %5 faizle birlikte ödemek koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilir.

 

İdari para cezasının ödenmemesi
MADDE 31 – (1) Bakanlık ve Bakanlıkça yetki devri yapılan kamu idarelerince verilen ve kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi halinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idari para cezası tutarları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

 

İdari para cezasına itiraz ve suçlarda tekerrür
MADDE 32 – (1) İdari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
(2) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen ve idari para cezası gerektiren kusurun veya suçun ilk işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı kusuru veya suçu üç defa işlediği tespit edilen taşımacılara işlediği suçların cezalarının toplamının on katı ayrıca idari para cezası verilir.
 
İdari para cezası uygulanması ve diğer yaptırımlar
MADDE 33 – (1) Eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen idari para cezası, diğer kanunlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına, Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen ihtar, geçici durdurma ve iptal gibi idari müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

İhtarlar
MADDE 34 – (1) Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen; gönderen, taşımacı, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, sürücü ve tank veya konteyner işletmecisine aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin;

a) 17 nci maddesine aykırı hareket eden gönderene, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

b) 18 inci maddesine aykırı hareket eden paketleyene, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

c) 19 uncu maddesine aykırı hareket eden yükleyene, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

ç) 20 nci maddesine aykırı hareket eden doldurana, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

d) 21 inci maddesine aykırı hareket eden taşımacıya, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

e) 22 nci maddesine aykırı hareket eden sürücüye, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 2 ihtar,

f) 23 üncü maddesine aykırı hareket eden teslim alana, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

g) 24 üncü maddesine aykırı hareket eden tank/konteyner işletmecisine, maddede ihlal ettiği her bir fıkra için 5 ihtar,

verilir.

(3) İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 108 YTL olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.
(4) Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(5) Bu Yönetmeliğe göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı elliye ulaşanların faaliyetleri 35 inci maddeye göre durdurulur. Yapılan bütün faaliyet durdurma işlemleri, faaliyet durdurma işleminin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girer.

 

Faaliyet durdurma

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre kaldırılmayan ihtarlarının toplam sayısı elliye ulaşan; gönderenlerin, paketleyenlerin, yükleyenlerin, dolduranların, teslim alanların ve tank/tank-konteyner/depo işletmecilerinin faaliyetleri Bakanlığın ilgili valiliğe yazdığı bildirimin ulaştığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre faaliyeti durdurulanlar, faaliyet durdurma işleminin kesinleşmesinden sonra ödemede bulunmak istemeleri halinde, her ihtar için iki katı ücret alınarak ihtarlar kaldırılır ve faaliyet durdurma müeyyidesi üç gün olarak uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğe göre taşımacıya verilen ihtarlar için 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre kaldırılmayan ihtarlarının toplam sayısı elliye ulaşan sürücülerin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi en geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır. Bu durumdaki sürücülerin SRC5 türü mesleki yeterlilik belgelerini verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenemez.

Faaliyeti durdurulanların ilanı
MADDE 36 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulan gönderen, taşımacı, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, sürücü ve tank/konteyner/depo işletmecilerini resmi internet sayfasında liste halinde yayımlar. Faaliyeti durdurulan kişe ve kuruluşların bilinmesi konusunda ilgililer tarafından bu liste esas alınır.

 

ADR YÖNETMELİĞİ ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer düzenlemeler
MADDE 37 – (1) Bakanlık, gerektiğinde; tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili olarak ayrıca tebliğ yayımlayabilir.

 

Güncelleme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik, ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.
 
Yetki devri
MADDE 39 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı, etkin ve yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözetmek suretiyle; Karayolu Taşıma Kanununun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Yönetmelik kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir.
a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşları veya üniversiteler arasında düzenlenecek sözleşme ile yapılır. Bu sözleşmede devredilecek yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.
b) Yetki devri, devredilecek yetkinin niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla üç yıl süreyle yapılır. Yetki devri, süresinin bitiminde yenilenebilir.
c) Yetki devredilmiş olanların ilgili mevzuat ve yayımlanan genelge ve talimatlara uymaması halinde, Bakanlık tarafından onbeş gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunulmak suretiyle, yapılmış olan yetki devri tek taraflı olarak iptal edilir.
ç) Bakanlık, devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.

d) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu veya üniversiteye yetki devri yapılabilir.

e) Devredilen yetki kapsamında yetki verilenler tarafından üretilecek hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi Bakanlığın onayını gerektirir.

f) Bakanlık tarafından yapılacak yetki devri, düzenleme ve kural ihdası hususunu kapsayamaz ve bu hususta yetki devri yapılamaz.

g) Yetki devri, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 – (1) Tehlikeli maddelerin taşınması konusunda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (98/91/AT), 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği, 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

Diğer hükümler

MADDE 41 – (1) Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, kalkış ve varış noktaları arasında Ro-Ro veya Ro-La ve benzeri araçlarla denizyolu veya demir yolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.

 

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

  

 EK
 
 
İzin Alınması Gereken
 
Tehlikeli Madde sınıfı
 
İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci
 
 ADR de yer alan Sınıf 1’deki maddeler
 
 İçişleri Bakanlığı
 
 ADR de yer alan Sınıf 6’daki maddeler
 
 Sağlık Bakanlığı,
 
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
 
 Çevre ve Orman Bakanlığı
 
 ADR de yer alan Sınıf 7’deki maddeler
 
 Enerji ve Tabii Kay. Bakanlığı (TAEK)
 

 

<< <